logo Nye metoder

ID2021_099

Diroksimelfumarat (Vumerity)

Behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_099
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av RRMS

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D)gjennomføres ved Statens legemiddelverk for diroksimelfumarat til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 157-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
12.11.2021
Ferdigstilt
08.03.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.03.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


 

Metodevurdering (utkvittert og publisert 09.02.2022)
Prisnotat (publisert 20.06.2022)​

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

    1. Diroksimelfumarat (Vumerity) innføres til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) hos voksne.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Det er ikke dokumentert fordeler som tilsier at diroksimelfumarat (Vumerity) kan ha en høyere pris enn andre fumarater til samme indikasjon.
    4. Behandlingen kan tas i bruk ved oppstart av neste anbud, planlagt til 01.05.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 080-2022.