logo Nye metoder

ID2019_064

Docetaksel (Taxotere)

Behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft. I kombinasjon med androgensuppressiv behandling, med eller uten prednison eller prednisolon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_064
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft

​Metodevarsel

Innspillskjema fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 101-19.