logo Nye metoder

ID2019_042

Dolutegravir/lamivudine (Dovato)

Kombinasjonstablett til behandling av HIV-1 infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_042
Om metoden
Legemiddel (kombinasjonstablett) til behandling av voksne med HIV-1 infeksjon.

​Metodevarsel

Innspillskjema fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS lage et prisnotat som kan ligge til grunn for en beslutning om en eventuell innføring.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 65-19.

Metodevurdering

Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Ferdigstilt
26.06.2019

Prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, LIS

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)

1. Kombinasjonsbehandlingen dolutegravir/lamivudine (Dovato) kan innføres til behandling av voksne pasienter med HIV-infeksjon.

2. Legemiddelet må inngå i fremtidige LIS-anbud, og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft, forutsatt at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 78-2019.