logo Nye metoder

ID2018_048

Doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproksil (Delstrigo)

Kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_048
Om metoden
Kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon

Metodevarsel (oppdatert 09.07.18)

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for doravirin, lamivudin og tenofovir disoproksil som kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 85-18. 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.10.2018
Ferdigstilt
05.06.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Kommentar fra firma

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)

1. Kombinasjonsbehandlingen doravirin/lamivudin/tenofovirdisoproksilfumarat (Delstrigo) kan innføres til behandling av voksne pasienter med HIV-infeksjon.

2. Legemiddelet må inngå i fremtidige LIS-anbud, og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft, forutsatt at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 77-2019.