logo Nye metoder

ID2023_082

Dostarlimab (Jemperli) - Indikasjon II

Kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)​/​MSI-H (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
06.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_082
Om metoden
Behandling av tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft.

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler».

Bestillerforum endrer derfor oppdraget til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 028-24. 

Innspill fra firma (pdf) (Publisert 28.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Det er behov for å vurdere prioriteringskriteriene.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder opprettholder oppdraget om metodevurdering, men endrer oppdraget i tråd med godkjent indikasjon til: En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)​/​MSIH (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Oppdraget kan endres hvis leverandør velger å registre legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler».

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 013-24. 

Anmodning (pdf.)(Publisert 10.07.2023)

Bestilleforum for nye metoder 23.10.2023

En hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med kjemoterapi for behandling av tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 153-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.10.2023
Ferdigstilt
19.02.2024

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.