logo Nye metoder

ID2018_101

Dupilumab (Dupixent) - Indikasjon II

Til pasienter med moderat til alvorlig astma.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_101
Om metoden
Legemiddel som tilleggsbehandling til pasienter med moderat til alvorlig astma. Dupilumab administreres subkutant.

​Metodevarsel

Innspill

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dupilumab (Dupixent) som tilleggsbehandling til pasienter med moderat til alvorlig astma.

 
Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 168-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.06.2019
Ferdigstilt
28.10.2019

Metodevurdering

Prisnotat

 

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Dupilumab (Dupixent) kan innføres til voksne og ungdom som er 12 år og eldre som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Medikamentene skal forskrives av spesialist i lungesykdommer.

4. Grunnbehandling og vedlikeholdsbehandling skal følge gjeldende retningslinjer for behandling av alvorlig astma. Evaluering av effekt av behandlingen og vurdering av om behandlingen skal fortsette eller avbrytes skal foretas halvårlig.

5. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud og kan først tas i bruk fra 1. april 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 126-2019.