logo Nye metoder

ID2020_036

Dupilumab (dupixent) - Indikasjon V

Behandling av atopisk dermatitt hos pasienter i alderen 6-11 år.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
30.04.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_036
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av atopisk eksem hos barn fra 6-11 år

Metodevarsel

Innspill fra LHL Astma og allergi

Innspill fra Psoriasis- og eksemforbundet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter i alderen 6-11 år med vekt på å vurdere om effekten er tilsvarende som for eldre pasientgrupper. Plassering i behandlingstilbudet og estimering av antall pasienter må belyses. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 105-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.01.2021
Ferdigstilt
27.05.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 01.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Dupilumab (Dupixent) innføres til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter i alderen 6-11 år, som er aktuelle for systemisk behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske   legemidler ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:
    Biologiske legemidler skal forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller et privat ideelt sykehus med avtale med et regionalt helseforetak med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Følgende startkriterier gjelder og alle skal være oppfylt:
1) Krav til alvorlighet: EASI-skår ≥ 21, POEM-skår ≥ 17, og CDLQI-skår ≥ 11.
2) Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.
3) Biologisk behandling kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling.

Følgende stoppkriterier gjelder:
1) Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, skal denne stoppes etter 16 uker.
2) Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder skal det gjøres forsøk med å stoppe behandlingen.

 

Ved residiv kan behandling gjenopptas.
Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI,  POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter m differensialtelling, ALAT og serum-kreatinin.  

4. behandlingen kan tas i bruk fra beslutningsdato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 076-2021.