logo Nye metoder

ID2021_121

Dupilumab (Dupixent) - Indikasjon VI

Behandling til barn ≥ fra 6- 11 år som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_121
Om metoden
Legemiddel (subcutan injeksjon) til behandling av barn med alvorlig astma.

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021):
Bestillerforum ser ikke behov for en egen metodevurdering av indikasjonsutvidelsen til barn fra 6 til 11 år. Dupilumab er metodevurdert og innført til voksne og ungdom som er 12 år og eldre som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma (ID2018_101).
Beslutning:
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her ,  se sak 197-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS.
Påbegynt
02.11.2021
Ferdigstilt
26.04.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Her var det tilstrekklig med et prisnotat. Bestillerforum utkvitterer dokumenter før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Status
Oppdraget  er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.05.2022 og prisnotatet er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (publisert 23.05.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

 

    1. Dupilumab (Dupixent) innføres til barn ≥ 6-11 år som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon karakterisert ved forhøyede eosinofile celler i blod og/eller forhøyet fraksjon av FeNO (se SPC), og som er utilstrekkelig kontrollert med moderat til høydose inhalasjonskortikosteroider (ICS) i tillegg til et annet legemiddel for vedlikeholdsbehandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Medikamentene skal forskrives av spesialist i barnesykdommer eller spesialist i lungesykdommer. Evaluering av effekt av behandlingen og vurdering av om behandlingen skal fortsette eller avbrytes skal foretas minst halvårlig.
    4. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 062-2022.