logo Nye metoder

ID2022_114

Dupilumab (Dupixent) - Indikasjon VII

Behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_114

Innspill fra pasientforening ID2022 (PDF) (Publisert 29.01.2024)

Innspill fra kliniker (Publisert 30.11.2023)

​​​Metodevarsel (18.08.2022)


 

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dupilumab (Dupixent) til behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 159​-22.
 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
31.03.2023

​Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2022_114 (PDF) (Publisert 29.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 26.01.2024) 

Beslutning

Beslutning tatt
27.05.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.05.2024)

 1. Dupilumab (Dupixent) innføres til behandling hos voksne som er kandidater for systemisk behandling av alvorlig prurigo nodularis (PN).

 Følgende vilkår gjelder:

 • Oppstart av behandlingen gjelder pasienter med alvorlig* prurigo nodularis og alvorlig kronisk kløe i henhold til WINRS skalaen på >

         som har

 • Utilstrekkelig effekt av optimal lokalbehandling og som minst har forsøkt annen systemisk behandling i tre måneder. Optimal lokalbehandling innebærer konsekvent og daglig anvendelse av fuktighetskremer sammen med konsekvent anvendelse av topikale kortikosteroider.

Kriterier for oppfølging og seponering:

 • Effekten av behandlingen med dupilumab skal vurderes 24 og 52 uker etter oppstart av behandlingen og deretter hvert halvt år.
 • I den kliniske vurderingen kan omfang og antall noduler vurderes, men primært effektmål er kløe. Respons vurderes som reduksjon av kløe på minimum 4 poeng eller en score på under 3 på en skala fra 0 til 10.
 • Behandlingen seponeres dersom pasienten ikke har respons på behandlingen eller ved uakseptable bivirkninger
 • Dosereduksjon kan vurderes hos pasienter, som får dupilumab, dersom pasienten har effekt av behandlingen etter 24 uker.
 • Pasienter, som oppnår vedvarende respons, skal forsøke å seponere behandlingen etter 2 år
 1. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
 2. Legemidlet kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet for denne indikasjonen.

 

*Alvorlighetsgraden av PN inndeles på en skala 0-4 vurdert fra antall noduler.

0 = ingen noduler, 1 = nesten tilhelet (1-5 noduler), 2 = mild (6-19 noduler), 3 = moderat (20-100 noduler), 4 = alvorlig = (over 100 noduler)

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.05.2024 under sak 069-2024.  

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

 1. Dupilumab (Dupixent) innføres ikke til behandling hos voksne som er kandidater for systemisk behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis (PN).
 2. Det er ønskelig å ta behandlingen i bruk, men firma har ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert nytte.
 3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.
 4. Fagdirektørene bes gå i dialog med fagmiljøet om undergrupper og start- stoppkriterier.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 030-2024.