logo Nye metoder

ID2023_059

Dupilumab (Dupixent) - Indikasjon VIII

Behandling av barn (fra 0,5 til 6 års alder) med alvorlig atopisk dermatitt.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.03.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_059
Om metoden
Legemiddel (subcutan injeksjon) til behandling av barn med alvorlig atopisk dermatitt (eksem).

Forslag (publisert 18.04.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for dupilumab (Dupixent) til behandling av barn (fra 0,5 til 6 års alder) med alvorlig atopisk dermatitt som er aktuelle for systemisk behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 101 -23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
28.06.2023

​​​Generell informasjon
Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.07.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Prisnotat (datert 27.06.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

  1. Dupilumab (Dupixent) innføres til behandling av barn fra 6 måneder til 6 år med alvorlig atopisk dermatitt.
  2. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske   legemidler ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:

Biologiske legemidler skal forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller et privat ideelt sykehus med avtale med et regionalt helseforetak med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Følgende startkriterier gjelder og alle skal være oppfylt:

  1. Krav til alvorlighet: EASI-skår ≥ 21, POEM-skår ≥ 17, og CDLQI-skår ≥ 11.
  2. Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.
  3. Biologisk behandling kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling.

Følgende stoppkriterier gjelder:

  1. Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, skal denne stoppes etter 16 uker.
  2. Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder skal det gjøres forsøk med å stoppe behandlingen.
    
   Ved residiv kan behandling gjenopptas.

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter m differensialtelling, ALAT og serum-kreatinin. 


3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

4. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningsdato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 100-2023.