logo Nye metoder

ID2020_010

Durvalumab (Imfinzi) - Indikasjon II

I kombinasjon med etoposid og enten karboplatin eller cisplatin som førstelinjebehandling hos voksne med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_010
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft

Innspill ​fra firma (22.09.2022)

Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):
Konkurransegrunnlaget for LIS2207 tilsier at durvalumab i kombinasjonsbehandling med kjemoterapi er sammenlignbart med atezolizumab i kombinasjonsbehandling med kjemoterapi til behandling av ES-SCLC.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for durvalumab (Imfinzi) til kombinasjonsbehandling med kjemoterapi til behandling av voksne med småcellet lungekreft, utbredt sykdom (SCLC-ED). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 184-22.​

.................................................................................................................................

​Metodevarsel (13.02.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 
En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for durvalumab (Imfinzi) til kombinasjonsbehandling med kjemoterapi til behandling av voksne med småcellet lungekreft, utbredt sykdom (SCLC-ED).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 058-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
21.10.2022
Ferdigstilt
27.04.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.05.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 12.12.2022)

Prisnotat (datert 25.04.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Durvalumab (Imfinzi) innføres ikke i kombinasjon med etopsid og enten karboplatin eller cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med utbredt småcellet lungekreft (SCLC-ED)  
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 060-2023.