logo Nye metoder

ID2022_116

Durvalumab (Imfinzi) - Indikasjon III

I kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
18.08.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_116

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC).

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 051-24.

***

​Metodevarsel (19.08.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling til voksne med lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 161-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
18.03.2024
Ferdigstilt
02.04.2024

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.04.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar. 

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.