logo Nye metoder

ID2023_040

Durvalumab (Imfinzi) - Indikasjon IV

I monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
16.03.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_040

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for durvalumab (Imfinzi) som monoterapi tilførstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC).

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 051-24.

​Metodevarsel (publisert 17.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)

Saken ønskes vurdert i sammenheng med et annet oppdrag innen terapiområdet, ID2022_115_Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

Beslutning

Saken utsettes. Statens legemiddelverk melder inn saken på nytt til Bestillerforum for nye metoder når metoden er vurdert i sammenheng med oppdrag ID2022_115.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 070 -23.

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
27.03.2024

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Status (03.04.2024)

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.04.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotatet publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.