logo Nye metoder

ID2022_115

Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo)

I kombinasjon til voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom.
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (26.10.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
18.08.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_115

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har vært i kontakt med de fageksperter som er blitt rekruttert til arbeidet med metodevurderingen. Kombinasjonsbehandlingen atezolizumab/bevacizumab er ikke relevant som komparator i norsk klinisk
praksis.

Beslutning

Metodevurderingen skal gjøres i henhold til de indikasjoner som står i de godkjente i preparatomtalene til Imfinzi og Imjudo. 

Bestillerforum endrer også oppdragsordlyden til følgende: En metodevurdering, uten en helseøkonomisk analyse, med en oppsummering av effekt, sikkerhet og ressursbruk (legemiddelkostnader) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør av durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) i kombinasjon hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom.

Et tilhørende prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 068-24.

Anmodning (ID2022_073)_oppdatert (PDF) (publisert 04.03.2024)

***

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Det er behov for avklaringer med fagpersoner.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gjør ikke en endring i oppdraget nå. Statens legemiddelverk melder inn saken på ny til Bestillerforum når de har konferert med fageksperter som rekrutteres til arbeidet med metodevurderingen.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 126-23. 

Innspill fra firma (publisert 07.06.2023)

***

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):

Oppdatert 09.04.2024*: En forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) i kombinasjon som førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her , se sak 160-22.

Metodevarsel (19.08.2022)

Tidligere beslutning*: En forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
En metodevurdering, uten en helseøkonomisk analyse, med en oppsummering av effekt, sikkerhet og ressursbruk med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
26.10.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (26.10.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.