logo Nye metoder

ID2018_022

Durvalumab (Imfinzi)

Behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.03.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_022
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for durvalumab til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
15.11.2018
Ferdigstilt
27.09.2019

Metodevurdering
Prisnotat

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. 

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Durvalumab (Imfinzi) kan innføres til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne hvor tumor uttrykker PD-L1I≥ 1 % av tumorcellene og med sykdom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoradiasjon.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan innføres fra 15. november 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.

4. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 112-2019.