logo Nye metoder

ID2021_071

Eflornitin / Sulindac (Flynpovi)

Kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_071
Om metoden
Legemiddler (tabletter) til behandling av familiær adenomatøspolypose (FAP).

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har trukket sin søknader om markedsføringstillatelse. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 218-22.

..................................................................................................................................​
​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.05.2021):
Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse. En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eflornitin / Sulindac som kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (31.05.2021) finner du her, se sak 114-21

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte


Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​


  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2021_071 Eflornitin og sulindac (Flynpovi) som kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​    ​