logo Nye metoder

ID2019_061

Ekulizumab (Soliris) - Indikasjon III

Behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.04.2019
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2019_061
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av pasienter med paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

​​Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF 29.04.2019 finner du her. Se sak 054-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
30.08.2022Oppdraget (metodevurdering* og prisnotat**) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 28.04.2022).*

Prisnotat​ (datert 30.08.2022)​


*Notere: MT-innehaver ikke har levert dokumentasjon til metodevurderingen og dato for "Påbegynt" er dermed ikke fylt ut. Statens legemiddelverk har laget en samlet metodevurdering til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris).

**Sykehusinnkjøp HF har laget en samlet prisnotat til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris). 

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. Eculizumab (Soliris) innføres ikke til nye pasienter med paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) med hemolyse og klinisk(e) symptom(er) som indikerer høy sykdomsaktivitet, uavhengig av tidligere historie med transfusjoner.
    2. Alexion, leverandøren av Soliris, har ikke levert dokumentasjon til metodevurderinger. Prisen på legemiddelet er svært høyt og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt basert på tilgjengelig dokumentasjon.  
    3. Beslutningsforum ber fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under ​behandling med legemiddelet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 124-2022. ​​