logo Nye metoder

ID2020_003

Ekulizumab (Soliris) - Indikasjon IV

Behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.12.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten/RHF; Sykehusinnkjøp HF
ID-nummer
ID2020_003
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (HUS).

Se også ID2023_036 Eculizumab (Soliris) til behandling av akutt trombotisk mikroangiopati hvor plasmaferese ikke er egnet behandling.

 

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eculizumab (Soliris) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 049-20. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
30.08.2022


Oppdraget (metodevurdering* og prisnotat**) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 28.04.2022).*

Prisnotat (datert 30.08.2022)

*Notere: MT-innehaver ikke har levert dokumentasjon til metodevurderingen og dato for "Påbegynt" er dermed ikke fylt ut. Statens legemiddelverk har laget en samlet metodevurdering til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris).

**Sykehusinnkjøp HF har laget en samlet prisnotat til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris).


Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsaforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. Eculizumab (Soliris) innføres ikke til nye pasienter med atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS).  
    2. Alexion, leverandøren av Soliris, har ikke levert dokumentasjon til metodevurderinger. Prisen på legemiddelet er svært høyt og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt basert på tilgjengelig dokumentasjon.  
    3. Beslutningsforum ber fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under ​behandling med legemiddelet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 124-2022. ​​