logo

ID2021_134

Elexakaftor / tezakaftor / ivakaftor (Kaftrio) - Indikasjon II

Behandling av cystisk fibrose hos barn fra 6 til og med 11 år som har minst én F508del-mutasjon i CFTR-genet.
Beslutning foreligger
25.04.2022

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_134
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av cystisk fibrose.

​Metodevarsel

Besluttning i Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021):
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) til behandling av cystisk fibrose hos barn fra 6 til og med 11
år som har minst én F508del-mutasjon i CFTR-genet. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her  , se sak 214-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk

Prisnotat (publisert 25.04.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

 

1.  Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) innføres til kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) innføres i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF).

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) innføres til behandling av cystisk fibrose hos pasienter over to år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.

Ivakaftor (Kalydeco) innføres til behandling av barn over 5 kg, og voksne med cystisk fibrose.

2.  Beslutningen er knyttet til en alternativ prisavtale, og det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3.  Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 054-2022.