logo Nye metoder

ID2020_029

Elexakaftor / tezakaftor / ivakaftor (Kaftrio)

Kombinasjonsbehandling med ivakaftor 150 mg tabletter til behandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 12 års alder som har minst én F508del-mutasjon i CFTR-genet.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_029
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av cystisk fibrose

​​​​​​​​Metodevarsel

Innspill fra firma (14.05.2020) v.2

 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021

Leverandør har signalisert i brev at de er klare til å levere dokumentasjon og Bestillerforum for nye metoder ber om at denne sendes så snart som mulig til Statens legemiddelverk for elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) i
kombinasjonsregime med ivakaftor 150 mg tabletter til behandling av cystisk fibrose (CF) hos pasienter fra 12 års alder som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet. Statens
legemiddelverk gjennomfører en metodevurdering på hensiktsmessig nivå basert på innsendt dokumentasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Bestillerforum for nye metoder ber om en rask vurdering.


 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 168-21.​​ 

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Firma har søkt EMA om indikasjonsutvidelse som gjorde at Bestillerforum RHF oppdaterte sin opprinnelige bestilling i oktober 2020. Leverandør har kun levert inn dokumentasjon til deler av bestillingen, og indikasjonsutvidelsen gjør at

populasjonen som er aktuell å vurdere er større. Det er ikke grunnlag for å gjennomføre metodevurdering ut fra eksisterende dokumentasjon. Prioriteringskriteriene er langt unna å være oppfylt med dagens prisnivå.

Beslutning
Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 230-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)*
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508del-mutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre allelet.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 093-20.

*Beslutningen ble oppdatert og justert 14.10.2020 etter at firma søkte om indikasjonsutvidelse.
Opprinnelig beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor som kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som er heterozygote for F508del mutasjon og har en minimal funksjon mutasjon, eller som er homozygote for F508del mutasjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.09.2021
Ferdigstilt
10.12.2021

​​​Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 13.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat (publisert 25.04.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
18.01.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

 

1.  Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) innføres til kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.

Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) innføres i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥12 år med cystisk fibrose (CF).

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) innføres til behandling av cystisk fibrose hos pasienter over to år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.

Ivakaftor (Kalydeco) innføres til behandling av barn over 5 kg, og voksne med cystisk fibrose.

2.  Beslutningen er knyttet til en alternativ prisavtale, og det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3.  Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 054-2022.  

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.01.2021)

    1. Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) innføres ikke til behandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre allelet.
    2. Prisen for legemidlene er alt for høy sett opp mot prioriteringskriteriene, og det er ikke dokumentert nytte av behandlingen over tid.
    3. Cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom som tar mange gode leveår. Beslutningsforum for nye metoder ser det som viktig å kunne ta i bruk nye medikamenter til denne pasientgruppen. Beslutningsforum for nye metoder ber derfor Sykehusinnkjøp HF gjenoppta forhandlinger og søke nordisk samarbeid.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.01.2021 under sak 006-2021.


 

Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder (10.08.2021)

Det ble i møtet diskutert prinsipielle problemstillinger i henhold til saksnotat. Det ble ikke tatt noen beslutninger. 


 Les mer om saksgrunnlag og protokoll​ fra beslutningsforum for nye metoder 10.08.2021 under sak 089-2021