logo Nye metoder

ID2014_015, ID2020_018

Elosulfase alfa (Vimizim)

Enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A-syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universetssykehus HF
ID-nummer
ID2014_015, ID2020_018
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) som kan erstatte et protein ved navn N-acetylgalactosamine-6-sulfate sulfatase (GALNS). Ved Morquios sykdom gir proteinmangel opphopning av uønskede stoffskifteprodukter i kroppen.

​​​ 

Forslagsskjema (innsendt 25.02.2020).

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elosulfase alfa (Vimizim) som enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio Asyndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.
Bestillerforum RHF ber om at firmaets frist for å levere dokumentasjon settes til seks måneder fra dagens dato.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 083-20.

 

Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på elosulfase alfa (Vimizim) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.06.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
24.12.2020
Ferdigstilt
17.11.2021

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat​​ (datert 19.11.2021)​

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi innføres ikke som behandling ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre.
  2. Pasienter har varierende effekt av behandling med elosulfase alfa (Vimizim). Behandlingen er svært kostbar, og Beslutningsforum ber fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring og eventuelt avslutning av behandling med elosulfase alfa for pasienter som allerede er under behandling med legemiddelet.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.
 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 035-2022.