logo Nye metoder

ID2016_027, ID2018_040

Elotuzumab (Empliciti).

Kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk og privatperson
ID-nummer
ID2016_027, ID2018_040
Om metoden
Legemiddel til behandling for benmargskreft.

​​​​Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, LIS, om å gjøre en forenklet vurdering av elotuzumab ved behandling for myelomatose.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 77-18.

Forslag om revurdering: ​Forslagsskjema. Innsendt: 20.04.2018

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomide og deksametason til behandling av myelomatose ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel (09.05.2016)

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.06.2018
Ferdigstilt
17.12.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.01.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat​ (18.01.2022)

Prisnotat (oppdatert, publisert 23.05.2022)

Rapport klarert i Bestillerforum RHF den 17.01.2017 og er sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (14.12.2016)

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

  1. Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres til behandling av myelomatose til pasienter som har fått minst tre tidligere behandlingslinjer.
  2. Det forutsetter at prisen på elotuzumab er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Det rimeligste alternativet av lenalidomid skal benyttes.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.
    

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 064-2022.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)

 1. Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres ikke til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
 2. Prisen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte av behandlingen.
 3. ​Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 022-2022.  


  

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)
1. Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres ikke til behandling av refraktær og residiverende myelomatose.

2. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved elotuzumab (Empliciti) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon. 


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 003-2020.  

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.02.2017)
Elotuzumab (Empliciti) innføres ikke til behandling av myelomatose.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.02.2017 finner du her, se sak 14-2017