logo Nye metoder

ID2023_079

Elranatamab (Elrexfio)

Monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose, som har mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (12.12.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
26.06.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_079
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av benmargskreft (myelomatose).

Anmodning ID2023_079 (PDF) (publisert 27.06.2023) 

Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023)

Det er ikke etablert et kostnadsnivå som er i et rimelig forhold til nytte for denne legemiddelgruppen, og det er derfor behov for en metodevurdering.

Beslutning

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elranatamab (Elrexfio) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose, som har mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 141-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2023
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.