logo Nye metoder

ID2018_061

Eltrombopag (Revolade)

Førstelinjebehandling av alvorlig aplastisk anemi (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_061

 

I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

​Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for eltrombopag (Revolade):

Primær immun trombocytopeni (ITP): Til pasienter fra og med
1 års alder med primær ITP som varer 6 måneder eller lengre fra
diagnostisering, og som er motstandsdyktig overfor annen behandling
(f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).

Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-assosiert trombocytopeni: Til voksne med kronisk HCV-infeksjon og trombocytopeni, hvor trombocytopenigraden er hovedårsaken som hindrer initiering eller begrenser muligheten for å opprettholde optimal
interferonbasert behandling.

Alvorlig aplastisk anemi: Til voksne med ervervet alvorlig aplastisk anemi som enten er refraktære overfor tidligere immunsuppressiv behandling eller som allerede er omfattende behandlet og uegnet for hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eltrombopag (Revolade) til førstelinjebehandling av alvorlig aplastisk anemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 110-18.

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Eltrombopag (Revolade®) innføres til bruk ved tromcoytopeni/anemi.

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​