logo Nye metoder

ID2022_006

Emicizumab (Hemlibra) - Indikasjon IV

Rutineprofylakse ved mild til moderat hemofili A uten antistoff mot faktor VIII
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_006
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som binder faktor IX og faktor X for å gjenopprette funksjonen til manglende faktor VIII.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
Emicizumab (Hemlibra) er tidligere besluttet ikke innført til rutinemessig profylakse for å forebygge blødningsepisoder
hos pasienter med alvorlig hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel, FVIII < 1 %) uten antistoff mot faktor VIII (ID2018_066).
Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved emicizumab (Hemlibra) kan tilsi at
dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Når prioriteringskriteriene ikke er oppfylt ved alvorlig hemofili A, vil de heller ikke være oppfylt ved mild til moderat hemofili A.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om metodevurdering.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 007_22.