logo Nye metoder

ID2023_083

Emicizumab (Hemlibra) - Indikasjon V

Rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII der behandling med FVIII er vurdert som uegnet eller der effekt av behandling med FVII er utilstrekkelig
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
06.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_083

Merk: Beslutningsforum for nye metoder besluttet 12.12.2022 at metoden ikke innføres - se ID2018_066 (lenke til metodeside). Beslutningen er gjeldende (også for subgruppen i ID2023_083)  inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. 

Anmodning (pdf.) (publisert 07.07.2023)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII der behandling med FVIII er vurdert som uegnet eller der effekt av behandling med FVIII er utilstrekkelig basert på disse kriteriene:
• Emicizumab (Hemlibra) kan vurderes til barn under 24 måneder hvor intravenøs tilgang er vanskelig, og det fare for at intrakraniell blødning kan oppstå før barna kommer i gang med FVIII-profylakse.
• Når intravenøs adgang ikke lenger er særskilt krevende, og senest ved 48 måneders alder skal det byttes til FVIII-profylakse i henhold til gjeldende anbud.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 044-24.

Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023
Det er behov for et bedre beslutningsgrunnlag.

Beslutning
Saken utsettes til møtet i Bestillerforum 22. januar 2024.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 188-23. 

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023
Bestillerforum for nye metoder trenger mer tid til å gjennomgå bakgrunnsdokumentasjonen.

Beslutning
Saken utsettes til senere møte.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 154-23. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
18.03.2024

Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.