logo Nye metoder

ID2017_101

Emtricitabin/tenofovirdisoproksil

som pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) mot HIV-1-infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.10.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_101
Om metoden
Et legemiddel som bidrar til å redusere risikoen for å få HIV-1-infeksjon hos voksne, sammen med sikker sex.

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)
Bestillerforum for nye metoder utkvitterer oppdraget. Notatet kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her , se sak 094-23.​​

...........................................................................................................................

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Emtricitabin og tenofovirdisoproksilfumarat (Truvada) som pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon.

Referat fra Bestillerforum RHF  (23.10.2017) finner du her, se sak 156-17.

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

    1. Emtricitabin/tenofovirdisoproksil innføres som pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) i kombinasjon med praktisering av sikker sex for å redusere risikoen for seksuelt overført hiv-1-smitte hos voksne og ungdom med høy risiko.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 083-2023.