logo Nye metoder

ID2019_084, ID2017_016

Endobronkial ventil (Zephyr)

For reduksjon av lungevolum i behandling av emfysem
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Leverandør, PulmonX International, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_084, ID2017_016
Om metoden
Metoder for behandling med ventiler som plasseres i lungene. Zephyr system er et eksempel på en type bronkial ventil.

​Forslag (11.12.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 

Hurtig metodevurdering gjennomføres av Folkehelseinstituttet for bruken av endobronkial ventil for reduksjon av lungevolum ved avansert emfysem samt bronkopleurale fistler og langvarig pneumothorax.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 162-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019)

Folkehelseinstituttet gjør en rask vurdering av foreliggende dokumentasjon for behandling av avansert emfysem, bronkopleurale fistler og langvarig pneumothorax med endoskopisk lungevolumreduksjon med bronkialventiler, og sammenfatter dette i et notat til Bestillerforum RHF. Saken tas opp på ny i Bestillerforum RHF når notatet fra Folkehelseinstituttet foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 144-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)
Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (21.08.2017) finner du her, se sak 110-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)
Folkehelseinstituttet utarbeider en kartleggingsoversikt til møtet i Bestillerforum RHF i juni.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 43-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
27.10.2020
Ferdigstilt
14.02.2022

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 14.02.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

    1. Endobronkial ventil (Zephyr®) for reduksjon av lungevolum innføres ikke til behandling av alvorlig emfysem.
    2. Det foreligger ikke dokumentasjon på langtidseffekt av Zephyr®. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til den samlede effekten på helsegevinst og kostnader mer enn ett år etter behandling.
    3. Det er behov for mer forskning og åpnes for at metoden kan brukes innenfor kliniske studier.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 046-2022.