logo Nye metoder

ID2019_115

Entrektinib (Rozlytrek)

Behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_115
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av lungekreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)* 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for entrectinib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere. Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjennomføre vurderingen av relevant diagnostisk test.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 205-19.

 

*Beslutningen ble oppdatert og justert 14.10.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse.

Opprinnelig beslutning: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for entrectinib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft. Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjennomføre vurderingen av relevant diagnostisk test.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet
Påbegynt
28.02.2020
Ferdigstilt
02.11.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 09.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Metodevurdering legemiddel

Metodevurdering diagnostisk test

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Entrectinib (Rozlytrek) innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere. 
  2. Innføringen er knyttet til en alternativ prisavtale, der tilbudt pris ved denne indikasjonen, forutsetter innføring av entrektinib (Rozlytrek) til behandling av pasienter over 12 år som har lokalavansert eller metastatisk kreft med NTRK-fusjonspositive solide svulster.
  3. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne midlertidige innføringen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.01.2022 da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 169-2021.​