logo Nye metoder

ID2021_003 (ID2018_034)

Enzalutamid (Xtandi) - Indikasjon III – Revurdering

Behandling av høyrisiko kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.11.2020
Sendt inn av
Leverandør (Astellas Pharma)
ID-nummer
ID2021_003 (ID2018_034)
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft

​​​Forslag*

 *Forslag om en revurdering av ID2018_034.


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021) 
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enzalutamid (Xtandi) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 011-21

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.03.2021
Ferdigstilt
15.09.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.10.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
25.10.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

  1. Enzalutamid (Xtandi) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjons-resistent ikke-metastatisk prostatakreft.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 136-2021.​