logo Nye metoder

ID2018_034

Enzalutamid (Xtandi) - Indikasjon III

Behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_034
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enzalutamid (Xtandi) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 65-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.05.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.07.2019
Ferdigstilt
27.09.2019

Metodevurdering i to deler:
Del 1 Hurtig metodevurdering – nasjonal del
Del 2 Appendix 1 – FINOSE*
Prisnotat


​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

*Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom Statens legemiddelverk i Norge, FIMEA i Finland og Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige.

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Enzalutamid (Xtandi) innføres ikke til behandling av høyrisiko ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC).


2. Det er ikke vist overlevelsesgevinst ved bruk av Enzalutamid (Xtandi) i ikke-metastatisk stadium.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 110-2019.