logo Nye metoder

ID2019_104

Enzalutamid (Xtandi). Indikasjon IV

I kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_104
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft

​​​Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022):
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen
deprivasjonsterapi til behandling av (voksne menn med) metastatisk hormonsensitiv prostatakreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 141-22

...............................................................................................................................

​Metodevarsel
Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enzalutamid (Xtandi) til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 184-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
19.11.2021
Ferdigstilt
29.09.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.10.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 03.10.2022)

Prisnotat​ (datert 07.10.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1. Enzalutamid (Xtandi) innføres i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 150-20221.​