logo Nye metoder

ID2023_015

Epkoritamab (Tepkinly)

Monoterapi for behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
05.01.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_015

​​​Metodevarsel​ (publisert 10.01.2023)​

 

Bestillerforum for nye metoder 13.02.2023*

En metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering (løp C) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for epkoritamab som monoterapi for behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling. Det er ønskelig at leverandør leverer dokumentasjon til det nordiske samarbeidet FINOSE. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her , se sak 026​-23.​

*Oppdatert 15.04.2024. Tidligere beslutning:

​En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for epkoritamab til behandling av voksne med residiverende / refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere tidligere systemiske behandlingslinjer. Det er ønskelig at leverandør leverer dokumentasjon til det nordiske samarbeidet FINOSE. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​​

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.02.2023
Type
En metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
30.10.2023
Ferdigstilt
27.05.2024

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.05.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2023_015 (PDF)  (oppdatert versjon publisert 27.05.2024)

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.