logo Nye metoder

ID2021_100

Eptinezumab (Vyepti)

Profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_100
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til forebygging av migrene hos voksne. Eptinezumab er en type CGRP-hemmer.

​​​​​​​​​​Metodevarsel

Innspillsskjema

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)

Oppdatert 05.10.2022*

Helsedirektoratet har presisert at bakgrunnen for plasseringen av finansieringsansvaret hos de regionale helseforetakene er at metoden krever oppstart og oppfølging av spesialisthelsetjenesten og skal gis intravenøst.

Beslutning
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eptinezumab som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​,  se sak 158-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eptinezumab til profylakse mot migrene hos voksne pasienter. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
En forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under). Oppdraget (metodevurdering/notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 19.12.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat ​(publisert 20.10.2022)

Prisnotat (datert 16.12.2022)​​

Prisnotat oppdatert (datert 27.03.2023)


Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


 Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

  1. Eptinezumab (Vyepti) innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk migrene med følgende vilkår:

 

  • Kronisk migrene: minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder
  • Hvis legen opplyser at pasienten har hatt medikamentoverforbrukshodepine (MOH), skal det dokumenteres i journal at det er gjennomført medikamentavvenning
  • Behandlingen kan kun forskrives av spesialist i nevrologi ved offentlig sykehus
  • Krav til tidligere behandling:
   • Forebyggende behandling fra minst tre legemiddelklasser skal være forsøkt, se aktuelle legemiddelklasser nedenfor
   • Tidligere behandling med minst to subkutane CGRP-hemmere skal være forsøkt enten:
    • erenumab (Aimovig), fremanezumab (Ajovy) eller galkanezumab (Emgality)

* Forebyggende behandling skal være forsøkt. Legemidlene må omfattes av listen under, og være fra minst tre av de aktuelle legemiddelklassene. Det kan bare gjøre unntak hvis det er tungtveiende medisinske hensyn til at minst tre ikke kan forsøkes. Legen må da ta stilling til og begrunne minst ett legemiddel fra alle åtte legemiddelklassene under.

Aktuelle legemiddelklasser:

  • Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)
  • Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat)
  • Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 eller C09DA06 (kandesartan)
  • ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 eller C09BA03 (lisinopril)
  • Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)
  • Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin)
  • Sentraltvirkende antiadrenergikum med ATC-kode N02CX02 eller C02AC01 (klonidin)
  • Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)
 • Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt, skal ikke lenger ha behandlingen.

 

 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

3.      Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 067-2023.     

 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.02​.2023)​

  1. Eptinezumab (Vyepti) innføres ikke som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned. 
  2. Det er ikke dokumenterte fordeler med eptinezumab (Vyepti) som kan tilsi at behandlingskostnadene kan være høyere enn for andre godkjente kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP)-hemmere til behandling av kronisk migrene.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i​ sakspapirer​​​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 012-2023.​