logo Nye metoder

ID2016_003

Eribulin (Halaven) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_003
Om metoden
Legemiddel til bruk i behandling av bløtvevssarkom

​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (17.09.2019)
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå inntil saken er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder. Link til beslutningen om unntak her.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget opprettholdes og at det gjøres en forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Tidligere oppdrag endres til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens Legemiddelverk for Eribulin (Halaven) til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finner du her, se sak 114-19.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Tidligere oppdrag endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Eribulin (Halaven) til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Eribulin (Halaven) i behandling av bløtvevssarkom ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.09.2020
Ferdigstilt
08.06.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 15.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Eribulin (Halaven) innføres til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 097-2021.