logo Nye metoder

ID2019_116, ID2023_013

Esketamin (Spravato)

Ved behandlingsresistent depresjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_116, ID2023_013
Om metoden
Legemiddel (nesespray) til behandling av depresjon.

Bestillerforum for nye metoder 13.02.2023
Det er dårlig dokumentasjonsgrunnlag for behandlingen på nåværende tidspunkt. Forslaget fra leverandøren inneholder ikke nye opplysninger som gjør det sannsynlig at en revurdering vil endre beslutningen som allerede er fattet.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering for ID2023_013. Bestillerforum ber leverandør om å sende inn dokumentasjon for ID2020_042.​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her , se sak 023-23.​

Forslag om revurdering​ (ID2023_013) (publisert 13.12.2022)​​

..........................................................................................................................


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)
Bestillerforum for nye metoder tar konklusjonen i sak 077-22 fra interregionalt fagdirektørmøte (23.05.2022) til orientering. Nettsidene til nye metoder oppdateres i henhold til fagdirektørenes beslutning/konklusjon.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 127-22. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for esketamin (Spravato) til behandling av behandlings-resistent depresjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 004-20.

 

​Metodevarsel (ID2019_116)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.03.2020
Ferdigstilt
26.03.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat​ (datert 06.09.2022).​


 

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

 

 1. ​Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon.
 2. Det er lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon, stor usikkerhet knyttet til vurderingen av klinisk nytte av behandlingen og prisen på legemiddelet er for høy i forhold til dokumentert nytte.
 3. Leverandøren oppfordres til å levere bedre dokumentasjon. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 142-2022. ​​     

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (23.06.2022)​  

 • Fagdirektørene ser at det kan være nyttig behandling, men det er dårlig dokumentasjon for klinisk nytte, og prisen er høy. Det er ikke mulig å identifisere subgrupper som kan ha større nytte av behandling med esketamin enn totalpopulasjonen.
 • Behandling med esketamin vurderes på nytt når ytterligere dokumentasjon på nytten av behandlingen og/eller nytt pristilbud foreligger.
 • Fagdirektørene er positive til et evt. initiativ til en klinisk studie der det sammenlignes med intravenøs ketamin-behandling. Det forberedes en sak til møte 29. august.

Konklusjonen refereres i Bestiller- og Beslutningsforum​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i saksnotat og referat​​​ fra Interregionalt fagdirektørmøte 23.05.2022, sak 077-2022.​​

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​  

 

 1. Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon.  
 2. Beslutningsforum for nye metoder ser det som viktig å ta i bruk nye medikamenter til denne pasientgruppen men det er lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon, stor usikkerhet knyttet til vurderingen av klinisk nytte av behandlingen og prisen er for høy.
 3. Fagdirektørene går i dialog med fagmiljøene for å få innspill om klinisk nytte og bruksområde.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 140-2021.​​


 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

  1. Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon.
  2. Det er lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon, stor usikkerhet knyttet til vurderingen av klinisk nytte av behandlingen og prisen er for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 045-2021.