logo Nye metoder

ID2022_075

Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix)

Behandling av alvorlig hemofili B.
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (25.03.2024) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_075
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av alvorlig hemofili B som er en arvelig blødersykdom.

​Metodevarsel (12.05.2022)

Innspill fra firma (03.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Firma skriver i sitt innspill til Bestillerforum for nye metoder at de kommer til å sende inn en kostnadseffektivitetsanalyse.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder ber om at leverandøren oversender kostnadseffektivitetsanalysen til Statens legemiddelverk. Statens legemiddelverk gjennomfører en metodevurdering av etranacogene dezaparvovec til behandling av alvorlig hemofili B på hensiktsmessig nivå basert på innsendt dokumentasjon. Statens legemiddelverk kommer tilbake til Bestillerforum med informasjon om hvilken tilnærming som blir hensiktsmessig. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 119-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Metodevurdering med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.