logo Nye metoder

ID2023_087

Etrasimod (Velsipity)

Behandling av pasienter fra 16 år og eldre som har moderat til alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt, og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.08.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_087
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ulcerøs kolitt.

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 22.08.2023)


Bestillerforum for nye metoder 20.11.2023

Beslutning
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for etrasimod (Velsipity) til behandling av pasienter som er 16 år og eldre med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot konvensjonell behandling eller avansert behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 165-23. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
20.11.2023
Ferdigstilt
18.03.2024

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 18.03.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 08.03.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Etrasimod (Velsipity) innføres til behandling av pasienter fra 16 år og eldre som har moderat til alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt (UC), og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2024.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 056-2024.