logo Nye metoder

ID2021_067

Evinacumab (Evkeeza)

Behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_067
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
Beslutning En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for evinacumab til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 110-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Hurtig metodevurdering (C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
04.07.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.