logo Nye metoder

ID2020_095

Fampridin (Fampyra)

Bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.10.2020
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2020_095
Om metoden
Legemiddel (tablett) for bedring av gangfunksjon hos pasienter med MS

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Metodevurdering gjennomført av Statens legemiddelverk for Fampridin (Fampyra) for bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7) kan benyttes i Nye metoder. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 191-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Ferdigstilt
15.02.2021

​Rapporten og prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering*
Prisnotat

 

* Se beslutning i Bestillerforum RHF - metodevurdering som kan benyttes i Nye metoder.

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Fampridin (Fampyra) kan brukes for bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7).

2. Bruk av Fampridin (Fampyra) forutsetter særskilt oppfølging og følgende kriterier skal legges til grunn for forskrivningen:

- Behandlingen skal initieres og følges opp av leger med erfaring fra behandling av MS.

- Det skal kun forskrives mengde tilsvarende 2-4 ukers forbruk ved første forskrivning.

- Før oppstart skal det gjennomføres relevant gangtest eller egenvurdering (MSWS-12). Respons skal måles etter 2-4 uker med tilsvarende tester.  For å videreføre behandlingen skal pasienten etter 4 uker ha en forbedring på minst 20%.

- Dersom det er tvil om effekten av Fampyra i forbindelse med MS-kontroller, bør prøveseponering med relevant gangtest eller egenvurdering (MSWS-12) gjennomføres.

3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 027-2021.