logo Nye metoder

ID2023_099

Faricimab (Vabysmo) - Indikasjon III

Behandling av nedsatt syn som følge av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon (gren-RVO eller sentral-RVO).
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
23.10.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_099

Anmodning (publisert 26.10.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har opplyst saken i egnethetsvurderingen. En metodevurdering vil i liten grad kunne tilføre ytterligere informasjon av betydning for beslutningstaker.

Beslutning

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for faricimab (Vabysmo) til behandling av nedsatt syn som følge av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon (gren-RVO eller sentral-RVO).

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 005-24.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Når prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.