logo Nye metoder

ID2022_045

Faricimab (Vabysmo)

Behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_045
Om metoden
Legemiddel (injeksjonsvæske) til behandling av diabetes makulaødem som er en følgetilstand av diabetes mellitus

​​​Metodevarsel​​

 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for faricimab til behandling av synshemming på grunn av diabetisk makulaødem (DMO). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 065-22.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum. Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 23.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Notat (publisert 11.11.2022)
Prisnotat (datert 18.11.2022)

Prisnotat (datert 15.02.2023)


Beslutning

Beslutning tatt
13.03.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.03.2023)

  1. Faricimab (Vabysmo) innføres til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME).
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.03.2023 under sak 027-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

  1. Faricimab (Vabysmo) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME). 
  2. Prisen for faricimab (Vabysmo) er for høy sammenlignet med andre godkjente behandlingsalternativ. 
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 17​2-20221.​