logo Nye metoder

ID2022_068

Fenfluramin (Fintepla) - Indikasjon II

Behandling av epileptiske anfall forbundet med Lennox-Gastauts syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder.
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_068
Om metoden
Behandling av anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter 2 år og eldre.

​Metodevarsel (15.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Lennox-Gastauts syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 113-22

*Oppdatert 30.04.2024. Tidligere beslutning:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fenfluramin (Fintepla) til behandling av anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter 2 år og eldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
03.11.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.