logo Nye metoder

ID2017_052

Fibclot

Behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.04.2017
Sendt inn av
Link Medical Research / Swedish Orphan Biovitrum AS som representant for LFB
ID-nummer
ID2017_052
Om metoden
Afibrinogenemi er en sjelden, arvelig sykdom. Sykdommen gir økt blødningsfrekvens, og dermed økt risiko for blødning i ulike vev.

​Forslagsskjemaet

 

Metodevurdering

Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 21.08.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (23.05.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2017)

Fibclot (humant fibrinogen) kan innføres til behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens.

En innføring forutsetter at Fibclot (humant fibrinogen) inngår i et anbud og at prisen er lik eller lavere enn bioeqvivalent dose.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.08.2017 finner du her, se sak 75-2017.