logo Nye metoder

ID2014_025

Fingolimod

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.08.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, LIS MS spesialistgruppe
ID-nummer
ID2014_025
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av multippel sklerose (MS)

​Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)
Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2018_004.

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.05.2018
Ferdigstilt
26.08.2019

Rapportene er klarert av Bestillerforum RHF den 26.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Fullstendig metodevurdering

Helseøkonomisk evaluering

Etisk vurdering

Prisnotat (datert ​23.02.2022)​​

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Fingolimod 0,5 mg kapsler innføres til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). 
  2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. Legemidlet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.04.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 038-2022.  

 

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Bruken av følgende legemidler til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres:
- Dimetylfumarat (Tecfidera®)
- Teriflunomid (Aubagio®)
- Kladribin (Mavenclad®)
- Alemtuzumab (Lemtrada®)
- Interferoner og glatirameracetat

2. Bruken av følgende legemidler til behandling av RRMS begrenses til kun pasienter som allerede behandles med disse legemidlene:
- Fingolimod (Gilenya®)
- Natalizumab (Tysabri®)

3. Det skal ikke startes ny behandling med legemidlene fingolimod og natalizumab.

4. Beslutningene gjelder fra 1. desember 2019.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 120-2019. 

Beslutning vedrørende behandling med rituksimab for MS:

1. Rituksimab kan brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

2. Pasientene skal informeres om at behandling med rituksimab ved RRMS gis utenfor godkjent indikasjon, årsaken til dette og hva det innebærer.

3. Behandling med rituksimab skal registreres i Norsk MS-register.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 118-2019.