logo Nye metoder

ID2019_041

Fostamatinib (Tavlesse)

Behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_041
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni er en tilstand der antallet blodplater (trombocytter) er for lavt, og der årsaken antas å skyldes immunologiske mekanismer.

Oppdatert metodevarsel (16.01.2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.02.2020)

En hurtig metodevurdering med kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fostamatinib (Tavlesse) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.02.2020) finner du her, se sak 035-20.


Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF avventer en eventuell bestilling av nasjonal metodevurdering inntil resultatene fra studiene foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 64-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.02.2020
Type
Hurtig metodevurdering med kostnad-nyttevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.04.2021
Ferdigstilt
04.08.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.08.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 10.08.2022)

Prisnotat (publisert 03.08.2022)

 

Beslutning

Beslutning tatt
29.08.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

    1. Fostamatinib (Tavlesse) innføres til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.10.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 099-2022.