logo Nye metoder

ID2020_073

Fostemsavir (Rukobia)

Behandling av multilegemiddelresistent hiv-1- infeksjon, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, som det ellers ikke er mulig å etablere et suppressivt antiviralt regime for.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_073
Om metoden
Legemiddel (depottablett) med en ny virkningsmekanisme til behandling av HIV-infeksjon, til bruk i kombinasjon med andre tabletter.

​Metodevarsel

Innspill fra firma (14.10.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Oppdatert 21.06.2021*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fostemsavir til behandling av multilegemiddelresistent hiv-1-infeksjon, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, som det ellers ikke er mulig å etablere et suppressivt antiviralt regime for. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 169-20.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fostemsavir i kombinasjon med andre anti-retrovirale legemidler til behandling av voksne med multiresistent HIV-1-infeksjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
24.02.2021
Ferdigstilt
04.08.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering​ (oppdatert 22.09.2021)

Prisnotat​​​

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Fostemsavir (Rukobia) innføres ikke til behandling av multilegemiddel-resistent hiv-1-infeksjon, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, som det ellers ikke er mulig å etablere et suppressivt antiviralt regime for.     
  2. Prisen er for høy i forhold til dokumentert nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 123-2021.​