logo Nye metoder

ID2022_076

Fotontellende CT

CT-maskin under utvikling med avansert teknologi som angivelig tar bedre CT-bilder med lavere stråledose enn dagens CT-maskiner.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Det foreligger en beslutning i Bestillerforum fra 29.08.2022 hvor det ikke ble bestilt en nasjonal metodevurdering. Nå er det utarbeidetet et oppdatert metodevarsel som planlegges å behandles i Bestillerforum 26.08.2024.

Innspillfrist er 06.08.2024.

Forslag

Sendt inn
10.05.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2022_076
Om metoden
Ny type CT-maskin (under utvikling) hvor bildekvaliteten beskrives som betydelig bedre, teknologien gir mindre artefakter, og forbedret bildekvalitet kan føre til bedret diagnostikk og potensielt mindre bruk av invasive prosedyrer.

Oppdatert metodevarsel ID2022_076 (PFD) (publisert 21.05.2024)

Metodevarsel (10.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)

Dokumentasjonsgrunnlaget er begrenset og det er for tidlig å gjennomføre en metodevurdering nå. Det er behov for mer forskning.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder tar informasjonen i metodevarslet til orientering. Bestillerforum gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Når tilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag foreligger, kan saken etter forslag/metodevarsel tas opp til ny vurdering i Bestillerforum. Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF følger med på henholdsvis status for dokumentasjonsgrunnlag og på eventuelle henvendelser om innkjøp av fotontellende CT fra helseforetakene. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 132-22