logo Nye metoder

ID2017_087

Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg)

I kombinasjon med kjemoterapi ved akutt myelogen leukemi (AML)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.09.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_087
Om metoden
Legemiddel (intravenøs injeksjon) i kombinasjon med kjemoterapi ved akutt myelogen leukemi.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
13.08.2018
Ferdigstilt
22.07.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i kombinasjon med kjemoterapi kan innføres til behandling av ubehandlet CD33-positiv akutt myelogen leukemi (AML).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 97-2019.