logo Nye metoder

ID2020_062

Gentester for RAS-/RAF-mutasjoner i sirkulerende DNA

MAGE - OG TARMKREFT - Ved metastatisk kolorektalkreft.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.08.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_062
Om metoden
Blodprøvebaserte diagnostiske tester til bruk i forbindelse med valg av kreftbehandling.

Oppdatert metodevarsel

Dette metodevarslet er en oppdatering av metoden under ID2016_041 (link til den metodesiden her).

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 158-20.